Generalforsamling 2020
Indkaldelse, beretning samt referat 2020

General forsamling Bov IF Fodbold, mandag den 3 februar 2020 kl 18.00.

Da vi som noget nyt i år inviterer til fælles spisning inden, er der tilmelding, senest fredag den 31.01.20 af hensyn til hvor meget vi skal bestille.

Mødested: Bov IF Lokalet, Grænsehallerne.

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 • Fremlæggelse af budget 2020.
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg, alle de nu siddende modtager genvalg, dog kunne vi godt bruge nogle flere hænder til at hjælpe os.
 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant
 • Eventuel.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen eller ved førstkommende bestyrelses møde.

 

Vel mødt og husk det vil glæde meget, hvis mange tog sig tiden til at møde op, det er altså ikke farligt og man kan altid sige nej, hvis man skulle blive spurgt.

 

Sportslig hilsen

 

Bestyrelsen

Bov IF Fodbold

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Beretning Bov IF Fodbold 2019

03.02.2020.

Velkommen til årets generalforsamling i Bov IF Fodbold.

2019 var et år med op- og nedture. Måske endda skelsættende, det vil fremtiden vise i forhold til hvordan vores klub udvikler sig. Det gælder både på medlems- og trænersiden. Jeg har bange anelser for, at vi kommer til at gå svære tider i møde. 

Som en nævnte for mig: ”år 2019 har sikkert været lige så variabel som altid og ud over de rent sportslige (nedrykning, lukning af hold, besværligheder med at finde frivillige kræfter) jo selvfølgelig også budt på positive oplevelser og opbakning. Men billedet er nok det meget generelle, at det bliver sværere og mere vanskeligt, at bibeholde status quo og det er jo så forbandet synd, når man med blod sved og tårer har kunnet oparbejde Bov IF Fodbold, som alle kender det i dag.”

Lad os starte med de lidt dystre ting. Når jeg kigger dagsordener igennem for året, er der en genganger som springer i øjnene og det er træner i ungdomsafdelingen. Vi har skiftet ud og det har/er meget svært for os at finde trænere og hjælpere. Dette er bestemt en kæmpe udfordring for os og som kræver meget aktion. Hep og andre i bestyrelsen har vendt og gjort alt muligt for at få kabalen til at gå op. Vi har i år lukket vores U14 og U17 hold, lagt U9 og U10 sammen, efter mandefald af både trænere og børn. Vi har lukket vores oldboys hold, og er gået fra 2 super masters hold til et. På senior siden har vi de sidste år virkelig mærket et fald i antal spillere, og det er en kæmpe udfordring for vores trænere, specielt på anden holdets, at finde spillere, så der kan stilles hold. Vi må i år sande, at det for os på medlemssiden er gået ned ad i antal.

I vores ungdomsafdeling har der været stor aktivitet, selvom vi har været nød til at lukke nogle årgange ned. Vi har heldigvis stadig mange hold, både på drenge- og pige siden.  U11 fik vi efter sommerferie tilgang af nogle spillere fra HFIF samt Roland som træner sammen med Allan. De er faldet rigtig godt til de nye fra HFIF, så bestemt en positiv oplevelse. Der har været afholdt forældre møder i alle årgange, på opfordring fra Hep. Det har resulteret i mange gode dialoger og det er så vigtigt at vores trænere drager forældrene med ind omkring det hold, hvor deres barn spiller. Selv om en træner siger, at han ikke har brug for hjælp, så passer det ikke altid. Vi kan altid bruge en hånd både på banen, men også til de praktiske ting (tøj vask, kørsel, arrangementer). Vi er stadig en del af SFS og dermed også topcentret, hvor vi lige nu har 2 spillere med. SFS er et frivilligt tilbud om en ekstra træning pr. uge. Topcentret er noget, man kan udtages til af trænere og ledere i Sønderjyske.

Vi har også i år haft hold, der har været til turneringer og på ture, bl.a. var vores u15D+P hold i Spanien. Andre hold har været til dags- og weekendturneringer. Det er noget, vi som klub altid støtter op omkring.

Vi har igen opfordret til at vore trænere deltager i kurser. Vi bakker altid op om det, men vi ved også at det kan være svært, når man i forvejen yder frivilligt arbejde.

 Jeg vil gerne sige tusind tak for indsatsen til alle vore frivillige ungdomstrænere. I er hjertet i en klub som Bov IF Fodbold, I gør en forskel på alle parametre.

I 2019 har vi valgt at gå ud af aktiv ferie. Antallet af deltagere er faldet meget og mange bliver væk, selvom de er tilmeldt. DGI fodboldskole var igen på plads med flere deltagere end sidste år, bl.a. fordi man i Kliplev måtte aflyse og dem sendte DGI ned til os. Den første fredag i maj afholdt vi igen fodboldens dag i samarbejde med Lyreskovskolen og Kollund skole. Vi havde 3 årgange på besøg, hvor de fik lov til at snuse til fodboldtræning mm. Jeg håber, at vi, som aftalt med skolerne, kan bibeholde dette arrangement. Det kræver dog at nogle frivillige tager en fridag fra deres job. Men det er heldigvis lykkes indtil dato.

I april var Bov IF Fodbold også arrangør til foredraget med fodbolddommer Jonas Rossen. Emnet for foredraget var ”Fra Misbruger til rollemodel”. Der deltog over 300 gæster og det var et meget inspirerende indlæg som gik lige ind hos både de unge og de lidt ældre. 

Til Grænsecup i indendørs fodbold, kom vi igen på over 200 deltagende hold.  Det hænger bl.a. sammen med vores dialog med DBU Reg. 4. En stor tak skal lyde til Hep og vores nye mand på holdet Jesper Damm Hansen, der har stået for planlægning, invitation og meget mere. Vi er glade for, at de fortsætter med dette i 2020. Også i år havde Poul fået en virkelig flot tombola på benene, med rigtig mange fine præmier.  Mange tak til Poul for det flotte arbejde.  Tombolaen er en vigtigt bestanddel af Grænsecup.

For første gang i mange år lavede vi en såkaldt lagkageturnering. En herlig lørdag hvor alle ungdomsspillere var inviteret til en gang bold på kryds og tværs af alle årgange og køn. Hovedpræmien var en kæmpelagkage. En meget hyggelig dag hvor vi lærte hinanden bedre at kende på tværs. Så det er absolut noget, vi vil prøve at lave igen.

Hep har valgt at tage en pause som ungdomskonsulent. Jeg vil gerne sige mange tak for dit arbejde de sidste mange år på denne post. Heldigvis fortsætter han som holdsport ansvarlig samt, vil hjælpe Pia med kontingentdelen.

Trænerteamet ved senior var fra årets start Torben Ryberg og Karsten Soll. De havde ansvaret for begge senior hold i foråret. Vi rykkede op i serie 1, en fantastisk præstation af hele teamet. Vores hold i serie 4 blev reddet på målstregen, hvilket også var noget af en bedrift. Da serie 1 krævede lidt mere, fik Torben og Karsten hjælp af Kristian og Nikolaj, som tog sig af trænergerningen på serie 4 holdet i efteråret. Vi viste, at vi sagtens kunne være med i serie 1.  Men det er altid svært at være oprykker hold, og nøgternt set, så vinder og taber vi de forkerte kampe og rykkede derfor ned igen. Vores serie 4 hold rykkede også ned i efteråret. De to trænere gjort en flot indsats, men vi har desværre ikke spillere nok til to hold, og jeg kan da have mine bange anelser for fremtiden med et andet hold.

Karsten Soll har valgt at tage en pause fra træner gerningen. Han har været med nu i 3 år hos senior og inden var han ungdoms træner. Vi siger mange tak for din indsats og håber vi ses igen en anden god gang.

Oldboys spillede 7 mands i foråret og blev efterfølgende desværre lukket ned i efteråret grundet spiller mangel. Veteran holdet spillede hele sæson 2019 7-mands.  I super masters har vi i 2019 haft 1 hold tilmeldt. Der skal lyde tak til holdlederne for alle disse hold.

I Futsal er vi med i den ny oprettede 1 division. Der trænes 2 timer en gang i ugen, og der er typisk 10-14 spillere til træning hver gang. Cakke og Mørck styrer holdet, og vi takker naturligvis for jeres indsat.

Vores økonomi er stadig tilfredsstillende.  Men det kræver selvfølgelig at vi yder noget for at kunne opretholde den gode økonomi.  Vi har i år deltaget med hjælp til DHB og ITD/FDE julefrokost, hvor vi har tjent penge til klubben. Vores to U15 hold har knoklet for at tjene penge til deres tur til Spanien, rigtig godt gået.

Holdet omkring sponsorater er i gang og der er lavet nye aftaler med dobbelt bander, således der både reklameres på opvisnings- og kunstgræsbanen. Vi håber at denne nye trend fortsætter.

Vi er hele tiden på jagt efter opgaver, hvor vi kan tjene penge ved at tilbyde vores hjælp. Kender du til noget, hvor vi kan hjælpe til og tjene en skilling, så hører vi gerne fra dig.

På kontingent siden er vi glade for holdsport. Det har gjort det meget nemmere for os, og der er færre medlemmer i restancer.  Alt kontingent ordner Pia Petersen for os, og fra 2020 hjælpere Hep også til.

Vores samarbejde med Aabenraa kommune og specielt Entreprenørgården har igen i år været rigtig godt. I år fik vi 8 nye robotter til at slå græsset på banerne ved Grænsehallerne. Vi håber robotterne kommer igen i 2020. Læbæltet mellem 5 og 8 mands banerne er fjernet. Det gir et meget bedre overblik, og man kan nu se hinanden på hele anlægget.  Vi har en tanke om at flytte opvisningsbanen og det har Kommunen via Entreprenørgården givet ok til. Nu må vi se, hvornår vi kommer i gang med det projekt.

Vi har stadig mange ideer i Bov IF Fodbold, men kan ofte ikke få dem sat i søen, da vi mangler frivillige hjælpere. Så har du lyst eller kender du nogen, der gerne vil hjælpe til, så meld dig ved os. Det kunne være opgaver som at tjekke net i alle vores mål, sælge øl til en første holds kamp, være dommer ved nogen af de små.

Tak for god kamp til bestyrelsen og for indsatsen i det forgangne år. Selvom vi ikke altid er enige har det igen været en fornøjelse. Der er mange opgaver, som vi fordeler mellem os. Vi kunne derfor godt bruge en eller to mere, der ville være sammen med os i den nye bestyrelse i 2020.

Til slut vil jeg runde årets beretning af med specielt at sige:

Tak til HEP for hans engagement i forbindelse med Grænsecuppen.

Tak til Pia for at hjælpe os med kontingent.

Tak til Bjarne Nielsen for dit arbejde som kampfordeler og sparring i bestyrelsen.

Tak til Betina Jessen for samarbejdet med hovedbestyrelsen.

Tak til Grænsehallerne for et konstruktivt og godt samarbejde.

Tak til Aabenraa kommune og Entreprenørgården for et altid godt og konstruktivt samarbejde.

Tusind tak til alle vore sponsorer og partnere, for jeres støtte og opbakning til Bov IF Fodbold.

Tak til alle frivillige som har hjulpet os på den ene eller anden måde i det forgangne år.

Og til sidst men ikke mindst – tak til alle vores medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Frank Thietje

Formand

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                      Referat fra Generalforsamling Grænsehallerne 03.02.2020 Bov IF Fodbold

 • Valg Af Dirigent: Yvonne Jespersen blev valgt og konstaterede Generalforsamlingen for lovlig varslet og indkaldt

 • Beretning ved Formanden: Der var ikke spørgsmål til beretningen.

 • Regnskab blev fremlagt af kassereren. Regnskabet er underskrevet og godkendt af Revisor. I korte tal var der i 2019 et overskud på 3824 kr. Der var ingen spørgsmål til kasserer eller regnskab og blev herefter godkendt af Generalforsamlingen.

 • Budget blev fremlagt af kassereren der læner sig opad 2019 budgettet. Der blev spurgt indtil tilskud fra Kommunen som kassereren forklarede om. Budgettet blev godkendt af Generalforsamlingen.

 • Indkomne Forslag: Ingen indkomne forslag

 • Valg af bestyrelse: Alle modtog genvalg  som så består af: Frank Thietje Jakob Hytting Poul Pedersen Lars Johnsen Birgitte Liljengren Erik Elmholt
 • Erling Bressen , ny indtrådt Generalforsamlingen blev opfordret til at stille op til bestyrelsen , der var dog ikke andre der ønskede at tiltræde

 • Suppleanter Carsten Mørk Per Bo

 • Revisor: Martin Christensen Jan Pedersen Supplant Michael Mørk

 • Eventuelt: Der var ingen spørgsmål I eventuelt

 

PBV. Erik Elmholt