Generalforsamling 2020
Indkaldelse, beretning samt referat 2020

Indkaldelse til General forsamling Bov IF Fodbolds Kunstgræsbane & Venner.

 

Afholdes:      Mandag den 4. februar 2019 ab kl 19.00. i forlængelse af fodbolds general forsamling.

Mødested:     Bov IF Lokalet, Grænsehallerne.

Deltagere:     

1.     Valg af dirigent og referent. 

2.     Bestyrelsens beretninger for det forløbne år.

 3.     Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for de forløbne år til godkendelse.

4.     Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. 

5.     Fastsættelse af kontingent. 

6.     Behandling af indkomne forslag, herunder forslag om udlodning. 

7.     Valg af formand. 

8.     Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

9.     Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 

10.   Valg af revisor og revisorsuppleant. 

11.   Eventuelt. 

 

Vel mødt. 

Med sportslig hilsen

Bov IF Fodbolds Kunstgræsbane & Venner. 

Frank Thietje

 

 

 

 Beretning Bov IF Fodbolds Kunstgræsbane.

Bov den 03.februar 2020

 

Bov IIF Fodbolds kunstgræsbane hvis formål var, at etablere og vedligeholde en kunstgræsbane ved arealerne omkring Grænsehallerne, er der sket følgende i 2019.

I det forgange år fandt/fik vi midlerne til at opsætte en måltavle samt 2 udskiftnings bokse. Disse blev lavet i forbindelse med en arbejdsdag af frivillige, her blev graven over mod Harkærgård også fyldt op og stampet. Vi mangler stadig at finde en økonomisk god afslutning på denne del.

Driften og plejen af banen foretages stadig af Grænsehallerne i henhold til den indgåede aftale.

Økonomien er tilfredsstillende.

Med sportslig hilsen

Frank Thietje

 

Beretning Bov IF Fodbolds kunstgræsbanes venner

 

Formålet med foreningen er at leje og stå for udlejning af kunstgræsbane ved Grænsehallerne i Kruså.

Bov IF Fodbold er stadig den største bruger banen og lejen for 2019 blev aftalt til 25.000,-.

Der har i 2019 været lidt udlejning, primært til klubber fra Flensborg området. Vi håber at de der har været hos os, lader jungle trommerne således at andre klubber i området bliver opmærksomme på vores bane. Der har fra Grænsehallerne ikke været besøgende klubber som har benyttet banen, det håber vi naturligvis på i fremtiden, så dette kan være med til at gavne både os og dem.

Vi er også tilfredse med den økonomi 2019 har bragt.

Med sportslig hilsen

Frank Thietje

    

Referat fra:

Generalforsamlingen for Bov IF Fodbolds Kunstgræsbane og Venner den 3. februar 2020 i Multihuset tidligere Bowlingcenter.

Valg af Dirigent: Yvonne Jespersen blev valgt og konstaterede Generalforsamlingen for lovlig indkaldt og varslet.

 

 • Beretning ved Formanden. Der blev kort forklaret formålet med foreningerne der er at etablere, drive og pleje en kunstgræsbane. I det forgangne år er der af frivillige opsat udskiftningsbokse samt opsat måltavle og udkørt grus langs banen. Stor tak til Lars Larsen for gravearbejdet i forbindelse med opsætning af lys. Bov IF Fodbold er den største lejer men vi håber på at flere klubber ønsker at leje banen. Senest i weekenden var den udlejet til Randers FC. Der var ikke spørgsmål til beretningen.

 • Regnskab for Bov IF Fodbolds Kunstgræsbane blev forelagt af kasserer. Regnskab er underskrevet af revisor og godkendt af Generalforsamlingen. Der var ikke spørgsmål til Regnskabet

 • Regnskab for Kunstgræsbanens venner blev forelagt af kasserer der var ligeledes heller ikke spørgsmål til dette regnskab.

 • Budget. Der forventes et resultat på 27300 kr. for Bov IF Fodbols Kunstgræsbane og et resultat for Kunstgræsbanens venner på 3900 kr. Der var ikke spørgsmål til budgetterne.

 • Kontingent. Der fastsættes ingen Kontingent

 • Indkomne forslag: Ingen til Bov IF fodbolds kunstgræsbane og ingen til Kunstgræsbanens

 • Valg af Formand: Frank Thietje - Jaruplundvej 23 - DK 6330 Padborg

 • Valg til bestyrelse Michael Justesen – Valsbølgade 8 – 6330 Padborg Henrik Schmidt Hansen – Bag Oksevejen 7 -6330 Padborg Erik Elmholt – Valsbølgade 13 – 6330 Padborg

 • Suppleanter Henrik Lind – Kæmpestenvej – 6330 Padborg Jakob Hytting – Nygade – 6330 Padborg

 • Revisor Folke Kryger Karsten Soll

 • Eventuelt: Der spørges til hvornår lyset tilrettes. Dette kan ikke udføres p.t. da banen og jorden rundt om er for blød. Der afventes en frostperiode eller en varm sommerperiode Der skal kigges på lys ,der er af og til overgang i anlægget når det er for fugtig , meget regn Der vil blive sendt link rundt så der kan ses hvornår banen er udlejet. Dette kommunikeres ud på Holdsport og på Facebook.

 

PBV. Erik Elmholt